Regulamin świadczenia usług psychoterapeutycznych w gabinecie psychoterapii Bloom występującym na tej stronie pod nazwą Leczenie uzależnień Warszawa

1§. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług psychoterapeutycznych w Bloom. Gabinet psychoterapii.
 2. Psychoterapeuci świadczący usługi posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe do świadczenia usług psychoterapeutycznych.
 3. W Gabinecie przyjmowane są osoby, które wyrażają zgodę na kontakt z Psychoterapeutą i akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
2§. Czas trwania sesji i cena
 1. Sesje/konsultacje umawiane są z terapeutą prowadzącym/terapeutą konsultującym podczas pierwszego spotkania.
 2. Sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50 minut. Sesja psychoterapii dla par trwa 50 lub 90 minut. Aktualny cennik usług znajduje się na stronie Gabinetu (https://www.leczenie-uzaleznien-warszawa.pl/cennik/)
 3. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają konsultacje, umożliwiające ustalenie planu terapii i zasad jej prowadzenia.
 4. Harmonogram sesji ustalany jest indywidualnie z Psychoterapeutą w trakcie konsultacji.
 5. Świadczenie usług na rzecz osób małoletnich odbywa się po uzyskaniu zgody ich rodziców/opiekunów prawnych.
 6. Płatności za psychoterapię prowadzoną stacjonarnie w Gabinecie uiszczane są w Gabinecie po każdej sesji psychoterapeutycznej lub konsultacji. Możliwa jest płatność gotówką / przelewem lub blikiem.
 7. Za sesje/konsultacje prowadzone online płatności dokonać należy podczas rezerwacji usługi za pośrednictwem strony (https://www.leczenie-uzaleznien-warszawa.pl/)
 8. Konsultacje/sesje odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ich terminu. Ilość i częstotliwość wizyt ustalana jest w zależności od potrzeb Klienta i charakteru proponowanej formy terapii. Rekomendowane są cotygodniowe i systematyczne spotkania. W zależności od potrzeb możliwe są częstsze spotkania. Spotkania nieregularne i rzadsze nie są procesem terapeutycznym. Są formą wsparcia psychologicznego, interwencji kryzysowej.
3§. Spóźnienia
 1. Klient zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na wizyty. W przypadku spóźnienia Klienta na sesję/konsultację czas jej trwania nie ulega wydłużeniu. Spóźnienie wynikające ze strony Psychoterapeuty – przedłuża spotkanie o czas spóźnienia terapeuty lub przedłuża kolejne spotkanie, jeżeli takie rozwiązanie odpowiada Klientowi.
 2. W przypadku, kiedy usługa psychoterapeutyczna zostanie skrócona z przyczyn nie leżących po stronie Psychoterapeuty, Klientowi nie przysługują w stosunku do Psychoterapeuty jakiekolwiek roszczenia, w szczególności nie przysługuje mu zwrot uiszczonej na rzecz usługi psychoterapeutycznej płatności.
4§. Nieobecności
 1. Jeżeli Klient nie może przyjść na umówioną sesję/konsultację proszony jest o poinformowanie Psychoterapeuty najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem spotkania. W przypadku nie poinformowania Psychoterapeuty o nieobecności w tym terminie, Klient pokrywa koszt umówionej sesji.
5§. Relacja Klient-Psychoterapeuta
 1. Wykluczone są spotkania „poza-terapeutyczne” (w znaczeniu towarzyskim) terapeuty z Klientem.
 2. Treść sesji/konsultacji pozostaje poufna i nie może być ujawniana osobom trzecim ani przez Psychoterapeutę, ani przez Klienta. Wyjątkiem są sytuacje, w których terapeuta korzysta z superwizji i na spotkaniu z superwizorem wnosi obszar problemowy Klienta, nigdy przy tym nie podając danych wrażliwych praz szczegółowych. Udział w superwizji jest na rzecz Klienta.
 3. Psychoterapeuta przestrzega tajemnicy zawodowej, jednak w sytuacji podejrzenia zagrożenia zdrowia i/lub życia Klienta i/lub otoczenia Klienta Psychoterapeuta jest zobowiązany do powiadomienia określonych osób, instytucji, wezwania pomocy medycznej.
 4. Psychoterapeuta może odmówić wykonania usługi Klientowi, który jest pod wpływem środków psychoaktywnych, jest agresywny, naraża dobra osobiste Psychoterapeuty lub ma zaległości w płatności.
 5. Psychoterapeuta świadczy usługi zgodnie z zasadami etycznymi, które ustanawia instytucja szkoleniowa/towarzystwo, do którego należy.
 6. W pomieszczeniu, w którym przebywa lub z którego łączy się Psychoterapeuta i Klient, nie mogą przebywać osoby trzecie. Udział innych osób w sesji/konsultacji jest dopuszczalny w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego przez Klienta i Psychoterapeutę.
6§. Przerwanie terapii
 1. Klient ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z usług psychoterapeutycznych. Klient zobowiązany jest poinformować o tym uprzednio Psychoterapeutę.
 2. W przypadku chęci zrezygnowania z psychoterapii bez wcześniejszego ustalenia tego z Psychoterapeutą rekomenduje się uczestnictwo w jeszcze (co najmniej) jednym podsumowującym spotkaniu.
7§. Tajemnica zawodowa
 1. Psychoterapeuta zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej z zastrzeżeniem pkt. 5 ppkt. 2 I 3 Regulaminu. Psychoterapeuta może jedynie omawiać własną pracę psychoterapeutyczną podczas superwizji lub interwizji. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie.
8§. Spotkania psychoterapeutyczne
 1. Sesja może być zarejestrowana na nośniku danych elektronicznych wyłącznie za obupólną zgodą Klienta i Psychoterapeuty, w szczególności kiedy nagranie stanowi materiał pomocniczy w superwizji psychoterapii. Zgoda Klienta na nagranie sesji może zostać wyrażona w formie pisemnej lub przesłana korespondencją elektroniczną.
 2. Psychoterapeuta zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach świadczenia usług bez uzyskania zgody Klienta w formie pisemnej.
9§. Spotkania online
 1. Spotkania online mogą odbywać się, wyłącznie jeżeli Psychoterapeuta wyrazi na to uprzednio zgodę. W przypadku wyboru przez Strony takiej formy usługi są świadczone za pośrednictwem aplikacji Google Meet.
 2. W celu świadczenia usług online powinny być spełnione następujące warunki: Klient powinien posiadać odpowiedniej jakości Wifi oraz miejsce, gdzie komfortowo, z zachowaniem poufności będzie mógł prowadzić sesję/odbyć konsultację z Psychoterapeutą.
 3. Psychoterapeuta nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usługi psychoterapeutycznej i brak możliwości dostępu do usługi z przyczyn niezależnych od Psychoterapeuty.
 4. W przypadku uniemożliwienia prawidłowego wykonania usługi psychoterapeutycznej z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Psychoterapeuty, Klientowi nie przysługują względem Psychoterapeuty jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.
 5. Psychoterapeuta prowadząc sesję online ma prawo przerwać połączenie, jeśli Klient połączy się w celu innym niż konsultacja czy sesja psychoterapeutyczna, gdy Klient nie zadba o odpowiednie warunki do uczestniczenia w konsultacji/sesji lub gdy pojawi się podejrzenie, że Klient może być pod wpływem środków psychoaktywnych lub innych środków odurzających.
 6. Klient decydując się na konsultację bądź psychoterapię w formie online wyraża zgodę na korzystanie z usług zewnętrznych dostawców, zobowiązuje się do zapoznania i zaakceptowania regulaminów i polityk bezpieczeństwa tych dostawców. Rozumie również ryzyka związane z tą formą współpracy i zobowiązuje się do minimalizowania go.
10§. Odstąpienie od umowy
 1. Każdej ze stron Umowy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 3. Jeśli Klient zachowa ww. procedury odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Klientowi przysługuje zwrot uiszczonej na rzecz Umowy opłaty.
 4. W sytuacji, gdy informacja o odstąpieniu od Umowy dojdzie do wiadomości Psychoterapeuty w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem świadczenia usługi psychoterapeutycznej, Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu uiszczonej na ten cel opłaty jak również żadne inne roszczenia.
11§. Reklamacje
 1. Klient ma prawo złożyć reklamację do 14 dni od chwili zakończenia świadczenia usługi psychoterapeutycznej.
  Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres: Bloom. Gabinet psychoterapii, Sowińskiego 25/31, 01-105 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej [email protected].
 2. Reklamacje bez pisemnego uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje rozpoznaje się w terminie do 30 dni od daty otrzymania kompletnej reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email podany w trakcie zgłaszania reklamacji, chyba, że Klient zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.
12§. Postanowienia końcowe
 1. Klient korzysta z psychoterapii na zasadach i zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku powstania sporu strony będą dążyć do polubownego rozwiązania sprawy.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu
 5. Regulamin obowiązuje od dnia ( 01.12.2023 ) r. i może ulec zmianie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (dalej RODO) odpowiadamy za przetwarzanie powierzonych nam przez Państwa danych osobowych.

1. Informacje o Administratorze

Administratorem Państwa danych osobowych jest JPM Marketing. Agencja interaktywna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 70 .

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania

Administrator przetwarza Państwa dane w celu:

 • umówienia terminu wizyty oraz realizacji umowy na świadczenie usług z zakresu psychoterapii. Podstawa prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit b RODO,
 • komunikacji biznesowej, w tym w celu oferowania produktów i usług bezpośrednio co wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i ma podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w innym celu i zakresie, jeżeli uzyskamy na to Państwa zgodę – co wnika z art. 6 ust.1 lit. a RODO.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Gabinet psychoterapii Bloom.

3. Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci:

 • przy umówieniu terminu wizyty: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numeru telefonu.
 • w trakcie realizacji usługi przetwarzamy dane dotyczące stanu Państwa zdrowia.
4. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom:

 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie czyli podwykonawcom usług – podmiotom z których korzystamy w związku z realizacją świadczonych przez nas usług oraz
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni podwykonawcy świadczący na naszą rzecz usługi informatyczne, prawne i księgowe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy dot. powierzenia danych.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy danych poza teren Polski.

6. Okres przechowywania danych

Przetwarzamy Państwa dane do końca okresu przedawnienia roszczeń w związku ze świadczonymi usługami.

Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług przechowywane są do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania do celów marketingowych.

7. Przysługujące Państwu prawa

Przy przetwarzaniu danych zapewniamy przestrzeganie i realizację przysługujących Państwu praw:

 • prawa do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych,
 • prawa do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych;
 • prawa do przenoszenia danych,
 • prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Na Państwa żądanie informujemy czy przetwarzamy Państwa dane oraz umożliwiamy Państwu zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych.

W przypadku skierowania do nas zapytania dotyczącego przetwarzania Państwa danych udzielimy Państwu odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni.

USUNIĘCIE DANYCH – REALIZACJA PRAWA DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Państwa dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • doszło do cofnięcia zgody, na podstawie której dane osobowe były przetwarzanie i nie istnieje inna podstawy prawna przetwarzania,
 • został wniesiony skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

SPRZECIW W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, a dane te są przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes.

Uwzględnimy Państwa sprzeciw i przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

SPRZECIW WOBEC MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po otrzymaniu sprzeciwu uwzględnimy sprzeciw i zaprzestaniemy takiego przetwarzania.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

8.Informacja o dobrowolności/ wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy. W przypadku odmowy podania danych osobowych będziemy zmuszeni odmówić zawarcia umowy.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest zawsze dobrowolne.

Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę mogą Państwo wycofać wysyłając informacje na adres Bloom. Gabinet psychoterapii, ul. Sowińskiego 25/31, 01-105 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku żądania wycofania zgody przeanalizujemy czy nadal istnieją podstawy do przetwarzania danych.

Dodatkowe informacje:

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt:

email: [email protected], [email protected] lub pisemnie na adres Administratora.